Aleksandra Zarek

psychoterapeuta (j.polski, j.angielski)

Aleksandra Zarek – ZnanyLekarz.pl

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą. Prowadzę konsultacje i terapię
indywidualną dla osób dorosłych w języku polskim oraz angielskim. Pomagam osobom
zmagającym się z trudnościami w relacjach, w kryzysie, cierpiącym z powodu depresji lub
lęku. Uzyskałam Certyfikat Psychoterapeuty Psychoterapii Pozytywnej wydany przez
Światowe Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej (WAPP) oraz Europejski Certyfikat
Psychoterapii wydany przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii (EAP).
Prowadzę szkolenia z zakresu Psychoterapii Pozytywnej. Uczestniczę jako prelegent w
konferencjach międzynarodowych w ramach Światowego Stowarzyszenia Psychoterapii
Pozytywnej. Należę również do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Stosowanej. Jestem
wieloletnim nauczycielem akademickim Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w
Szczecinie oraz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Pełnię funkcję recenzenta dla The
Global Psychotherapist – międzynarodowego czasopisma Psychoterapii Pozytywnej.
Wierzę, że każdy człowiek ma do opowiedzenia swoją historię. W pracy
psychoterapeutycznej stawiam na niedyrektywne formy współpracy. Psychoterapia
Pozytywna jest podejściem integracyjnym, łączącym założenia kilku podejść
psychoterapeutycznych – psychodynamicznego, poznawczego, strategicznego,
humanistycznego i międzykulturowego. Łacińskie słowo positum (to, co nam dane w całości,
rzeczywiste) oznacza, że oprócz trudności, cierpienia, deficytu lub zaburzenia w każdym
człowieku są obecne także zasoby i siła, których może on użyć do wyjścia z trudnej sytuacji.
Psychoterapeuta jest przewodnikiem i pomocnikiem w tym procesie.
Zapraszam do kontaktu.
Umawianie wizyt: 603 768 494.

 

I am certified psychotherapist and conduct individual consultation and therapy for
adults in Polish and English. I help people who struggle with difficulties in partnership, deal
with crisis, suffer from depression or anxiety. I got certified as Positive Psychotherapist by
World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy (WAPP) and obtained the
European Certificate of Psychotherapy issued by European Association for Psychotherapy
(EAP).
I provide trainings for students of Positive Psychotherapy. I am a speaker at
international conferences organized by the World Association for Positive and Transcultural
Psychotherapy. I am a member of Polish Association of Applied Psychotherapy. For many
years I’ve been an academic teacher in the Pomeranian Medical University in Szczecin and
Wroclaw Medical University. I am a reviewer of The Global Psychotherapist – the
International Journal of Positive Psychotherapy.
I believe that every person has their own story to tell. In my therapeutic work I put on
non-directive forms of cooperation. Positive Psychotherapy is an integrative approach,
combining foundations of several approaches in psychotherapy – psychodynamic, cognitive,
strategic, humanistic and transcultural. The Latin word positum (factual or given) means that
apart from difficulties, suffering, deficit or disorder every person also possesses resources
and strength which can be used to solve their problematic situation. Psychotherapist acts as
a guide and supporter in this process.
For appointment call: 603 768 494.

Designation: Warning: Undefined array key